اون وقت می فهمید چقدر به تکنولوژی وابسته شده اید! تازه چقدر «بی جهت» وابسته شده اید!


لپ تاپ، جز جدایی ناپذیر زندگی دانشجویی من، چند روزی است مرا تنها گذاشته است.