معاونت آموزشی دانشگاه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ویلٌ للمطففین!

الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون.

ألا یظن اولئک انهم مبعوثون؟؟؟؟....

توجه: به جای الناس، از مصداق دانشجویان استفاده کنید. المطففین هم معاونت آموزشی است.
رونوشت به : همه معاونتهای دانشگاه، ادارات کل، دانشکده ها و سایر زحمت کشان.
ناظر به اینکه دست اندرکاران دانشگاه،‌ معمولا از اختیارات خود به ضرر دانشجو استفاده می کنند ولی هیچ گاه خودشان پاسخگویی نمی کنند.
اگر هر یک از مسئولین دانشگاه دفاعیه ای دارد،‌در همینجا و در فضایی آزاد این فرصت را بدون هیچ اجر و مزدی به آنها می دهیم. اگر هم خواستند بدون درج نامشان حاضریم این فرصت را بدهیم تا از خود یا دانشگاه دفاع کنند.

 

* این که «بسم الله الرحمن الرحیم» نداره، عمدی است. مثل سوره برائت (توبه).