اینجا سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق علیه السلام یک بار دیگر شاهد تجلیل از یکی مفاخر علمی و ادبی کشور است. حسین قدیانی