اینو داداشم اس ام اس (پیامک) زد:

تو سنگر دعای کمیل بود. چراغا خاموش. همه تو حال خودشون بودند.

اومد تو گفت: اخوی! بفرما عطر! ثواب داره!

-آخه الان وقتشه؟

-بزن! بوی بد میدی! امام زمان نمی آد تو مجلس!

بعد دعا، صورت همه سیاه بود!

تو عطر جوهر ریخته بود!